Headerfoto

Huurvoorwaarden en
Algemene informatie

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u inchecken vanaf 15.00 uur en op de dag van vertrekt dient u, in verband met de eindschoonmaak, uiterlijk om 10.30 uur uit te checken.

Reservering en Betaling

Een beschikbaarheids/reserveringsaanvraag gebeurt via het doorvoor bestemde formulier onder reserveren, waarna wij u zo spoedig mogelijk over de beschikbaarheid zullen informeren. Na uw boekingsbevestiging ontvangt u van ons de reserveringsbevestiging en de factuur voor de aanbetaling van 40% van de huursom, welke wij u verzoeken binnen 7 dagen na ontvangst te voldoen. Na ontvangst van de aanbetaling ontvangt u hiervan een bevestiging.

Het restant van de huursom en de waarborgsom dient u 4 weken voor aanvang van de huurperiode aan ons over te maken. U ontvangt hiervoor tijdig een factuur.

Indien de boeking wordt gemaakt 6 weken voor aanvang van de huurperiode dient het totale bedrag ineens te worden voldaan. Van alle gedane betalingen ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.

Waarborgsom

Gelijktijdig met de betaling van de huursom vragen we u een borgsom van 150,00 euro te voldoen. De borgsom wordt binnen 1 week na het einde van de huurperiode aan u teruggestort, waarop de kosten van herstel van eventuele beschadigingen en of vermissing van zaken in mindering gebracht zullen worden. In geval van beschadiging en/of vermissing van zaken, ontvangt u ter zake een e-mailbericht van ons. Beschadigingen en/of gebreken die niet op de dag van aankomst aan ons zijn gemeld, worden geacht door u te zijn veroorzaakt.

Annulering door huurder

In geval van annulering zal het reeds betaalde bedrag (minus 25 euro administratiekosten) aan u worden teruggestort als we er in slagen de vakantiewoning voor de betreffende periode opnieuw te verhuren.

In geval de waarborgsom en ook al is voldaan, wordt deze bij annulering altijd terugbetaald.

Het staat de huurder vrij een andere geschikte huurder in zijn plaats te stellen. Dit verzoek dient per e-mail/schriftelijk aan de verhuurder te worden gedaan en de in de plaats gestelde huurder dient een e-mail/schriftelijke verklaring af te geven dat hij instemt met alle overeengekomen voorwaarden en condities.

Wij adviseren u (zo snel mogelijk na boeking) een annuleringsverzekering af te sluiten.

Huurprijs

De verschuldigde huurprijs is bij normaal gebruik inclusief water, gas en elektriciteit.

Aantal personen

Bij boeking ontvangen we graag een opgave van het aantal personen dat van de woning gebruik zal maken. Indien het aantal personen voor aanvang van de huurperiode wijzigt, gelieve u ons daarvan in kennis te stellen. Het aantal personen dat in La Casita verblijft, kan nooit meer dan 4 (aantal aanwezige bedden) zijn.

Zwembad

Het zwembad kan het gehele jaar gebruikt worden, doch het water wordt niet verwarmd. Het gebruik van het zwembad geschiedt op eigen risico en het is in ieder geval niet toegestaan om te duiken.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan

Interieur

La Casita is van voldoende inrichting en apparatuur voorzien voor bestemd gebruik door het maximaal aantal personen. Zie hiervoor de inventarislijst.

Linnengoed en handdoeken zijn voor u beschikbaar en worden wekelijks verschoond. Badlakens voor gebruik bij het zwembad en strand dient u zelf mee te brengen. Het is niet toegestaan de aanwezige handdoeken te gebruiken bij het zwembad en/of mee te nemen naar het strand.  

Schoonmaak

Wij verwachten van u dat de vakantiewoning in nette staat en schoon achterlaat en dat u er zorg voor draagt dat:

• het meubilair (binnen/buiten) op de plaatst staat waar u het bij aanvang heeft aangetroffen;
• het serviesgoed, pannen en bestek etc. zijn afgewassen en op de bestemde plaats opgeborgen;
• het huisvuil in de daarvoor bestemde container is gedeponeerd.
Indien de woning niet netjes wordt achtergelaten, behouden we ons het recht voor om de extra schoonmaakkosten in rekening te brengen en deze te verrekenen met de waarborgsom.

Storingen en klachten

Storingen en klachten kunnen worden gemeld bij de beheerder die (voor zover in zijn vermogen ligt) adequate maatregelen zal nemen om deze te verhelpen. Gegronde klachten die niet kunnen worden verholpen, zullen met de verhuurder overlegd worden. Het voortijdig verlaten van de woning, zonder voorafgaand overleg met de verhuurder en wederzijdse overeenstemming, ontslaat de verhuurder van iedere verplichting tot schadeloosstelling.

De gehuurde woning dient door de huurder(s) met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond. Indien de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt en/of ernstige hinder of overlast voor zijn omgeving veroorzaakt, kan hem de toegang tot de woning ontzegd worden en wordt de huurovereenkomst als ontbonden beschouwd zonder recht op restitutie van de huursom en onder voorbehoud van alle rechten.

Annulering door verhuurder

Indien de verhuurder door omstandigheden buiten zijn schuld, wordt gedwongen een reservering te annuleren, zullen aan huurder alle op het moment van annulering gedane betalingen worden terug betaald, zonder vergoeding van welke schade dan ook. In een geval van overmacht, zoals politieke onrust, oorlog, kernrampen, natuurrampen, algemene stakingen, brand etc. heeft verhuurder het recht de reservering ongedaan te maken en kan hij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade.

Aansprakelijkheid

Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot de woning behoren. Eventueel door de huurder en/of medehuurders aangebrachte schade moet direct aan de beheer gemeld worden. Voor vertrek zal de beheerder de woning inspecteren. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of ongemakken in welke vorm dan ook, noch voor tijdelijke uitval/storingen in de stroom- en watervoorziening.

Tevens kunnen wij nimmer aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade, materieel en/of fysiek, opgelopen in de woning en/of terrein waarop de woning zich bevindt. Het gebruik van het zwembad geschiedt steeds op eigen risico.

Colmenar, oktober 2014

Terug naar boven